ຫາກທ່ານເປັນພໍ່ຄ້າແມ່ຄ້າ ນັກຊ໋ອບສິນຄ້າຕົວຈິງ ຈາກເວັບໄຊ໋ ອາເມລິກາ ຊອບຊ໋ອບຈະເຂົ້າມາຊ່ວຍ ໃຫ້ການຊ໋ອບປີ້ງ
ຫຼືສົ່ງສິນຄ້າຈາກອາເມລິກາຂອງທ່ານເປັນເລື່ອງທີ່ງ່າຍຂື້ນ ເພາະພວກເຮົາຈະເບີ່ງແຍງທຸກຂັ້ນຕອນການຂົນ
ສົ່ງຕອບທຸກບັນຫາຢ່າງວ່ອງໄວ ແລະ ມາພ້ອມກັບການບໍ ລິການຢ່າງເຕັມໃຈimage
 
ເພາະພວກເຮົາມີປະສົບການເບີ່ງແຍງລູກຄ້າມາຫຼາຍກວ່າ 9 ປີ ໃນການຝາກສົ່ງສິນຄ້າ ແລະ ການຊ໋ອບປີ້ງຈາກ ອາເມລິກາມາໄທໂດຍຂັ້ນຕອນທີ່ບໍ່ຫຍຸ້ງຍາກ
image
 
ພວກເຮົາມີທີມງານມືອາຊິບ ທີ່ພ້ອມຈະເບີ່ງແຍງໃຫ້ຄຳປືກສາໃນດ້ານການຂົນສົ່ງ ຢ່າງລະອຽດ ແລະເຂົ້າໃຈໃນທຸກຄວາມຕອ້ງການຢ່າງເຕັມທີ່
image
 
ເພື່ອຄວາມໝັ້ນໃຈ ເພາະພວກເຮົາມີບໍລິການຕ່າງໆທີ່ກວມລວມ ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງສິນຄ້າມີຕຳນິ ເສຍຫາຍ ຫຼື ສູນຫາຍ ສາມາດກວດສອບລາຍລະອຽດດວ້ຍຕົນເອງໄດ້
image
 
ພວກເຮົາມີບໍລິການເສີມເພື່ອໃຫ້ທ່ານມີຄວາມສະດວກຍີ່ງຂື້ນ ໂດຍບໍລິການກົດສັ່ງສິນຄ້າທີ່ທ່ານຕອ້ງການ ແລະ ຍັງມີບໍລິການແພັກສິນຄ້າ ບໍລິການຮັບສົ່ງເຄື່ອງ ຮອດມືປາຍທາງຢ່າງວ່ອງໄວ ຕອບໂຈດທຸກຄວາມຕອ້ງການສຳລັບທ່ານ
image
 
ບໍ່ວ່າທ່ານຈະເປັນແມ່ຄ້າ ຫຼື ນັກຊ໋ອບອອນລາຍ ຝາກສົ່ງ ຝາກສັ່ງ ຝາກຊື້ສິນຄ້າຈາກອາເມລິກາ ພວກເຮົາເຮັດໄດ້ຫມົດ ພຽງແຕ່ຕິດຕໍ່ພວກເຮົາ
imageລົບກວນລູກຄ້າອ່ານ ແລະ ທຳຄວາມເຂົ້າໃຈລາຍລະອຽດ
ທັງໝົດຢ່າງເຄັ່ງຄັດ

ກໍລະນີເກີດເຫດສຸດວິໄສທີ່ບໍ່ສາມາດຄວບຄຸມໄດ້ ເຊັ່ນ: ເຄື່ອງບິນຕົກ, ໂລກພະຍາດລະບາດ, ລະບົບຂົນສົ່ງທີ່ອາເມລິກາສົ່ງມາບໍ່ທັນຮອດ ເປັນຕົ້ນ ທາງບໍລິສັດຂໍສະຫງວນສິດ ໃນການບໍ່ຮັບຜີດຊອບຄ່າເສຍຫາຍໃດໆທີ່ເກີດ

ສິນຄ້າທີ່ສົ່ງມາ ຖ້າຫາກບໍ່ມີການໃຫ້ບໍລິສັດເຊັນຊື່ຮັບສິນຄ້າ ແລະເຄື່ອງບໍ່ຮອດສາງ ທາງບໍລິສັດຂໍສະຫງວນສິດບໍ່ຮັບຜີດຊອບຄ່າເສຍຫາຍໃດໆທີ່ເກີດຂື້ນ.

ໃນກໍລະນີຊື່ບໍ່ຕົງກັບທີ່ແຈ້ງກັບບໍລິສັດ ເຮັດໃຫ້ສິນຄ້າຕົກເຮ່ຍ ຈຳເປັນຕອ້ງໄດ້ແຈ້ງໃຫ້ທາງບໍລິສັດ  1 ອາທິດ ເພື່ອຊ່ວຍເຫຼືອປະສານງານກັບຂົນສົ່ງໃນອາເມລິກາເທົ່ານັ້ນ ແລະ ຫາກວ່າບໍ່ແຈ້ງ ທາງບໍລິສັດເກັບສິນຄ້າໄດ້ພຽງແຕ່ 3 ເດືອນນັບ=ຈາກມື້ທີ່ສິນຄ້າຮອດສາງເທົ່ານັ້ນ

*ຖ້າຫາກວ່າເກີນກຳນົດ ປັບລາຄາເປັນກິໂລລະ 800 ບາດ *

ກໍລະນີປ່ຽນແປງທີ່ຢູ່ຈັດສົ່ງສິນຄ້າ (ແຈ້ງບໍລິສັດລ່ວງໜ້າກ່ອນ 1 – 2 ອາທິດ) ກ່ອນສິນຄ້າຈະຮອດປະເທດໄທ. ຖ້າຫາກວ່າບໍ່ມີການແຈ້ງລວ່ງໜ້າ ທາງບໍລິສັດຈະບໍ່ຮັບຜິດຊອບຄ່າເສຍດາຍໃດ້ໆ

5.1 ສິນຄ້າສົ່ງໄດ້ ແລະ ຢູ່ໃນການຮັບປະກັນ ສິນຄ້າທີ່ແຕກຫັກງ່າຍ/ສິນຄ້າທີ່ເປັນຂອງເຫຼວທຸກຊະນິດເຊັ່ນ: ສິນຄ້າທີ່ມີສ່ວນປະກອບຂອງ ແກ້ວ, ປະຕູແກ້ວ ເຄື່ອງຫຸ້ມຫໍ່ທີ່ເປັນແກວ້
ສິນຄ້າທີ່ແຈ້ງມາລາຍາທີ 5.1 ຈະບໍ່ສາມາດຊື້ປະກັນ ຫຼືແຈ້ງຕືນສິນຄ້າໃດ້

5.2 ການຊື້ປະກັນສິນຄ້າ
 ການຊື້ປະກັນໄພສິນຄ້າ ຊື້ປະກັນສິນຄ້າ 40% ຂອງລາຄາສິນຄ້າ ຮັບປະກັນ 100% ການຊື້ປະກັນສິນຄ້າ ຈະຕອ້ງມີໃບຊື້ຂາຍທີ່ສະແດງມູນຄ່າສິນຄ້າຕາມຕົວຈິງເທົ່ານັ້ນ (ການຊື້ປະກັນບໍ່ສາມາດຄືນເງິນປະກັນໄດ້ໃນທຸກກໍລະນີ)

 ໃນກໍລະນີບໍ່ໄດ້ຊື້ປະກັນສິນຄ້າ ຫາກສິນຄ້າໄດ້ຮັບຄວາມເສຍຫາຍ ທາງເຮົາຈະບໍ່ຮັບຜິດຊອບທຸກກໍລະນີ

**ຫາກເກີດຂໍ້ຂັດແຍ່ງໃດໆ ທີ່ບໍ່ເປັນໄປຕາມເງື່ອນໄຂຂອງບໍລິສັດ ຂໍສະຫງວນສິດບໍ່ຮັບຜິດຊອບ.**

ຕິດຕໍ່ພວກເຮົາ
รีวิว
Powered by MakeWebEasy.com