ບໍລິການຂອງພວກເຮົາ

 
 
  ເປັນບໍລິສັດທີ່ຄົບວົງຈອນ ແລະ ມີທີມງານຄຸນນະພາບທີ່ພ້ອມໃຫ້ຄຳປືກສາ ສົ່ງສິນຄ້າຈາກອາເມລິກາກັບໄທ ຝາກກົດສັ່ງສິນຄ້າຈາກອາເມລິກາ ຫຼື ທ່ານສາມາດສັ່ງສິນຄ້າເອງໄດ້ດ້ວຍຕົນເອງ
ເຊັ່ນ ebay amazon target bestbuy 6pm.com google shopping toyrus walmart zaps.com Kylie bizRate
Kmart shopzilla ເປັນຕົ້ນ ແລະ ພວກເຮົາຍັງເບີ່ງແຍງໄປຮອດການຮັບ ລີແພັກສິນຄ້າອີກດວ້ຍ ຄິດຈະຊ໋ອບ ຄິດຮອດ "ຊອບຊ໋ອບ"
ຝາກຊື້ / ຝາກສັ່ງສິນຄ້າ

ຄ່າບໍລິການຮັບສັ່ງສິນຄ້າຈາກອາເມລິກາ
7%  ສິນຄ້າບໍ່ເກີນ $500
5%  ສິນຄ້າ $501-$3000
3% ສິນຄ້າ $3001 ขึ้นไป
ອັດຕາແລກປ່ຽນ $35 ອັດຕາແລກປ່ຽນເງິນສາມາດປ່ຽນແປງຕາມຄ່າສະກຸນເງິນ
ໝາຍເຫດ. ຄ່າສິນຄ້າ ຄ່າຝາກກົດສັ່ງ ບໍ່ລວມກັບລາຄານຂົນສົ່ງສິນຄ້າ
image
ເລືອກສິນຄ້າທີ່ທ່ານຕອ້ງການຈາກເວັບໄຊ໋ຕ່າງໆ ພອ້ມລະບຸລາຍລະອຽດໃຫ້ຈະແຈ້ງ ເຊັ່ນ: ສີ,
ຂະໜາດ, ລາຍ ເປັນຕົ້ນ. 
image
Coppy URL ຫຼື Link ສິນຄ້າທີ່ທ່ານຕອ້ງການສັ່ງຊື້ມາທີ່
Line official (@chopshopp)
image
ຊຳລະຄ່າບໍລິການ ແລະ ຄ່າລາຄາສິນຄ້າທີ່ທ່ານໄດ້ມີການສັ່ງຊື້ ພ້ອມແນບສະລິບການໂອນ (ພະນັກງານຈະປະຕິບັດການ Confirm ກ່ອນການສັ່ງຊື້ສິນຄ້າ ດັ່ງນັ້ນຫຼັງຈາກການຊຳລະຄ່າບໍລິການຈະບໍ່ສາມາດແກ້ ຫຼື ປ່ຽນແປງໄດ້ທຸກກໍລະນີ ຫາກເກີດຄວາມຜິດພາດທາງບໍລິສັດຈະບໍ່ຮັບຜິດຊອບໃນທຸກກໍລະນີ
image
ພະນັກງານຈະແຈ້ງຢືນຢັນ
ການສັ່ງຊື້ສິນຄ້າ
ບໍລິການລີແພັກສິນຄ້າ

small box :
ວັດແທກດ້ານໃດດ້ານໜື່ງທີ່ຍາວທີ່ສຸດຕັ້ງແຕ່ 1 – 30 cm: ຄ່າລີແພັກ $3

medium box :
ວັດແທກດ້ານໃດດ້ານໜື່ງທີ່ຍາທີ່ສຸດຕັ້ງແຕ່ 31 – 60 cm: ຄ່າລີແພັກ $5

large box :
ວັດແທກດ້ານໃດດ້ານໜື່ງທີ່ຍາວທີ່ສຸດຕັ້ງແຕ່ 60+ cm: ຄ່າລີແພັກ $10

* ຍັງບໍ່ລວມຄ່າກ່ອງ ແລະ ບັບເບີ້ນ
* ຍັງບໍ່ລວມຄ່າລີແພັກຂອງພັດສະດຸທີ່ແຕກຫັກງ່າຍ ເຊີ່ງຂື້ນຢູ່ກັບຄວາມຍາກງ່າຍໃນການລີແພັກ
* ການໃຊ້ບໍລິການລີແພັກບໍ່ຮັບປະກັນຄວາມເສຍຫາຍອາດຈະເກີດຂື້ນກັບສິນຄ້າພາຍໃນທຸກກໍລະນີ
* ສາມາດແຈ້ງລາຍລະອຽດການີແພັກຕາມທີ່ລູກຄ້າຕອ້ງການໄດ້

Powered by MakeWebEasy.com